Anh ấy không gạt em

Anh ấy có bao giờ gạt em đâu. hix…